RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów, telefon: 41 357 27 33, e-mail: basen.pinczow@gmail.com
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • realizacji zadań statutowych, tj. obsługi szkół w zakresie pływania dla dzieci, udostępniania pływalni dla mieszkańców, wynajmu pomieszczeń użytkowych, utrzymywania obiektów sportowych i rekreacyjnych, udostępniania obiektów dla uczniów szkół i mieszkańców, utrzymania czystości i zieleni na zarządzanych obiektach, udostępniania terenów zarządzanych na potrzeby organizacji imprez, obsługi lokalnego transportu zbiorowego, wypożyczania sprzętu sportowo-rekreacyjnego;
 • realizacji obowiązków wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • obsługi organizacyjno – prawnej, administracyjnej oraz technicznej administrowanych obiektów;
 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO);
 • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, a w szczególności: dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń; (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą przez czas określony przepisami prawa i zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.